Programma overzicht

Programma seizoen 2018 - 2019

BEVRIJDINGSCONCERT "WE'LL MEET AGAIN"

Zondag 5 mei 2019

ZOMERCONCERT VOCAAL ENSEMBLE STEEUWSAUN

Dinsdag 23 juli 2019

ZOMERCONCERT VOCAAL ENSEMBLE STEEUWSAUN

Dinsdag 6 augustus 2019

URKER MANS FORMATIE & VOCAAL ENSEMBLE STEEUWSAUN

Dinsdag 20 augustus 2019

Programma seizoen 2018 - 2019